Pegagogické rozhľady

Odborno-metodický časopis pre školy a školské zariadenia

Dvojmesačník / Ročník 22, evidenčné číslo: EV 3414/09 ISSN 1335-0404

Nové číslo

Pedagogické rozhľady 4-5/2013

Stiahnuť

Krátko z obsahu:

- Quo vadis mediálna gramotnosť?

- Mediálna výchova ako prevencia online rizikového správania

- Predstavy žiakov základnej školy o mediálnej výchove

- Odporúčaná literatúra a ďalšie zdroje pre mediálnu výchovu

- a iné...

Metodicko-pedagogické centrum www.mpc-edu.sk

Website Counters