Pegagogické rozhľady

Odborno-metodický časopis pre školy a školské zariadenia

Dvojmesačník / Ročník 22, evidenčné číslo: EV 3414/09 ISSN 1335-0404

Editor in chief: Marián Valent, editor: Viera Stankovičová

Latest issue: Pedagogické rozhľady 4-5/2013

Download

Journal for schools and educational institutions

Year: 22th, published every two months * Latest issue: 4/5-2013

This Journal is produced with financial support from the Ministry of Education, Slovak Republic

Foreign correspondents: K. Lajosné (Hungary), Anna Gajdzica (Poland), M. Pol (Czech Republic)

Editorial board: Simoneta Babiaková, Darina Bačová, Henrieta Crkoňová, Mária Ďurčeková,

Erika Fryková, Mária Onuková, Renáta Pondelíková, Nataša Slavíková, Juraj Vantuch

Metodicko-pedagogické centrum www.mpc-edu.sk