Pegagogické rozhľady

Odborno-metodický časopis pre školy a školské zariadenia

Dvojmesačník / Ročník 22, evidenčné číslo: EV 3414/09 ISSN 1335-0404

Šéfredaktor: Marián Valent

Výkonná redaktorka: Viera Stankovičová

Napíšte nám

Redakčná rada:

Simoneta Babiaková, Darina Bačová, Henrieta Crkoňová, Mária Ďurčeková, Erika Fryková, Mária Onušková,

Renata Pondelíková, Nataša Slavíková, Juraj Vantuch

Zahraniční korešpondenti:

Milan Pol (Česká republika), Anna Gajdzica (Poľsko), Kristof Lajosné Antónia (Maďarsko)

Technický redaktor: Ivan Rafaj

Metodicko-pedagogické centrum www.mpc-edu.sk